Privacy Policy

Nijkerk Holding en haar Nederlandse dochtermaatschappijen

Bij onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij soms privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens, deze worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt naar aanleiding van deze Privacy verklaring contact opnemen met onze Privacy Manager Marcel de Graaf via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch + 31 20 504 14 24

Maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00

e-mail privacy@nijkerk.com
Post Tommaso Albinonistraat 7

1083 HM  Amsterdam

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten waar u gebruik van maakt verwerken wij onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die wij u aanbieden, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN
 • geboortedatum
 • gegevens over contracten die u met ons bent aangegaan
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier op onze website
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Een kopie van uw paspoort of ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze Website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: privacy@nijkerk.com

Doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren via e-mail, per post of telefonisch.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Voor het versturen van huurnota’s.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • om uw servicemelding of klacht te kunnen verwerken.
 • om uw sollicitatie te verwerken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op via: privacy@nijkerk.com

Protocol Meldplicht datalekken

Wij voldoen aan de eis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om alle datalekken binnen onze bedrijven te documenteren. Met deze documentatie moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen controleren of aan de meldplicht is voldaan indien een datalek zich voordoet.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijkerk Holding B.V. en haar Nederlandse dochterondernemingen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te laten sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@nijkerk.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen Maakt u, ter bescherming van uw privacy, in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 augustus 2018.